Internationale Kinderontvoering

Contact opnemen met de centrale autoriteit

Het eerste wat u moet doen als uw kind is ontvoerd, is contact opnemen met de centrale autoriteit van uw land. Zij nemen de eerste noodzakelijke maatregelen en nemen contact op met de Centrale Autoriteit in het land waar uw kind zich nu bevindt.

De taken en bevoegdheden van de centrale autoriteiten zijn:

 • Bepaal waar een kind zich bevindt;
 • Voorkomen dat het kind wordt blootgesteld aan nieuwe gevaren of dat de belangen van de betrokken partijen worden geschaad, door voorlopige maatregelen te nemen of te laten nemen;
 • Ervoor zorgen dat het kind vrijwillig wordt teruggestuurd of dat er een minnelijke schikking wordt getroffen;
 • Als het wenselijk blijkt te zijn, wissel dan informatie uit over de sociale omstandigheden van het kind;
 • Verstrek een algemene toelichting op het nationale recht met betrekking tot de toepassing van het verdrag;
 • Een gerechtelijke of administratieve procedure inleiden om de terugkeer van het kind te vergemakkelijken of de inleiding van een dergelijke procedure te bevorderen en, indien nodig, de schikking of de daadwerkelijke uitoefening van het omgangsrecht mogelijk te maken;
 • Het verlenen van rechtsbijstand en juridisch advies of het bevorderen van de verstrekking ervan, met inbegrip van de bijstand van een raadsman;
 • Zorg ervoor dat, indien nodig en passend, dergelijke administratieve maatregelen worden genomen zodat het kind zonder gevaar kan terugkeren, houd elkaar op de hoogte van de werking van het verdrag en verwijder zoveel mogelijk hinderpalen voor de toepassing ervan.

Voordat de centrale autoriteit van uw land contact opneemt met de andere centrale autoriteit, zal zij een aantal zaken controleren:

 • De leeftijd en de gewone verblijfplaats van het kind;
 • De datum waarop de ontvoering is begonnen: de datum waarop de feitelijke overdracht van het kind heeft plaatsgevonden of de datum waarop de inhouding van het kind is begonnen;
 • De relatie van het ouderlijk gezag (voogdij);
 • Of er nu wel of niet toestemming was.

De Centrale Autoriteit zal altijd de nadruk leggen op de voordelen voor beide partijen en de kinderen om een minnelijke schikking te treffen door middel van bemiddeling. De manier waarop de bemiddeling wordt geregeld verschilt per land. In Nederland maakt Mediation Bureau deel uit van Centrum IKO.

Als de overblijvende ouder in Nederland is, kunt u dit formulier van het Ministerie van Justitie gebruiken om een verzoek in te dienen bij de Nederlandse Centrale Autoriteit.

NEDERLANDSE VORM 

Wij helpen u graag bij het informeren van de centrale overheid en het correct invullen van het formulier. Wij geven u graag informatie en advies voor en tijdens de bemiddeling.

Contact om uit te zoeken hoe we u kunnen helpen met uw zaak.