Algemene Voorwaarden

Toepasselijkheid en toepasselijk recht

1. 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle opdrachten die door Versteegh Advocaten worden uitgevoerd. 

2. 2. Op de overeenkomst tussen de cliënt en Versteegh Advocaten is Nederlands recht van toepassing. 

Opdrachten 

3. Alleen Versteegh Advocaten geldt voor de opdrachtgever als opdrachtnemer. De artikelen 7:404 en 7:407 lid 2 van Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek zijn niet van toepassing. 

4. 4. De uitvoering van een opdracht geschiedt uitsluitend ten behoeve en in het belang van de opdrachtgever. 

5. 5. Derden kunnen aan de inhoud van de verrichte werkzaamheden geen rechten ontlenen. De opdrachtgever vrijwaart Versteegh Advocaten tegen aanspraken van derden die stellen schade te hebben geleden als gevolg van of in verband met de door Versteegh Advocaten voor de opdrachtgever verrichte werkzaamheden. 

6. 6. Versteegh Advocaten zal zich inspannen om het door de cliënt gewenste resultaat te bereiken, maar garandeert niet dat dit resultaat zal worden bereikt. 

7. 7. De advocaat zal alleen na overleg met de cliënt derden inschakelen, zoals een deurwaarder of een deskundige. De advocaat zal bij het inschakelen van derden de nodige zorgvuldigheid in acht nemen, maar kan niet aansprakelijk worden gesteld voor schade als gevolg van het handelen van voornoemde derde(n). 

8. 8. De cliënt gaat ermee akkoord dat de advocaat (bepaalde onderdelen van) de opdracht door een of meer aan het kantoor verbonden advocaten en/of juridische assistenten onder zijn verantwoordelijkheid laat uitvoeren. 

Vergoedingen en kosten 

9. 9. Indien de werkzaamheden worden verricht op basis van een aanvulling, dient de cliënt, behoudens toestemming van de Raad voor Rechtsbijstand, de daaraan verbonden eigen bijdrage vooraf te betalen, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. Indien de toevoeging niet wordt verleend, dient de cliënt de reeds gewerkte en nog te werken uren te betalen tegen het standaard uurtarief (€ 200,00 excl. 21% BTW), tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. 

10. 10. Indien een uurtarief is overeengekomen, is dit exclusief 21% BTW. Het uurtarief kan, na overleg met de opdrachtgever, afwijken afhankelijk van de werkzaamheden die Versteegh Advocaten moet verrichten om de opdracht uit te voeren. 

11. 11. Versteegh Advocaten zal factureren op basis van voorschotnota's, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. Dit betekent dat de cliënt altijd een voorschotnota dient te betalen voordat de werkzaamheden worden uitgevoerd/voortgezet. Versteegh Advocaten behoudt zich het recht voor haar werkzaamheden te staken indien geen betaling plaatsvindt. 

12. 12. Financiële overeenkomsten tussen Versteegh Advocaten en de cliënt worden altijd schriftelijk bevestigd door Versteegh Advocaten. 

13. 13. Versteegh Advocaten brengt naast het uurtarief geen aparte kantoorkosten in rekening. 

14. 14. Eventuele verschotten zijn voor rekening van de opdrachtgever. Dit omvat onder meer: griffierechten, deurwaarderskosten en kosten voor het aanvragen van uittreksels. 

15. 15. In geval van annulering van een opdracht is de opdrachtgever in ieder geval gehouden alle door Versteegh Advocaten bij de uitvoering van de opdracht reeds gemaakte kosten te vergoeden. 

16. 16. De standaard uurtarieven van Versteegh Advocaten kunnen jaarlijks op 1 januari worden gewijzigd. Reeds overeengekomen uurtarieven in lopende zaken worden bij een dergelijke verhoging uitdrukkelijk buiten beschouwing gelaten. 

17. Indien ten behoeve van de opdracht door Versteegh Advocaten reiskosten moeten worden gemaakt, wordt aan de opdrachtgever € 0,32 per kilometer in rekening gebracht. 

Betaling 

18. 18. Betaling van de factuur dient, zonder aftrek, korting of verrekening, te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum. 

19. 19. Bij overschrijding van bovengenoemde termijn is de opdrachtgever de wettelijke rente verschuldigd. 

20. 20. Indien na verzending van de factuur en twee aanmaningen geen betaling plaatsvindt en er geen overeenstemming is bereikt over een betalingsregeling, wordt de factuur overhandigd aan een incassobureau. De persoonsgegevens van de opdrachtgever en de relevante documenten uit het dossier worden overgedragen aan een incassobureau met als doel de opdrachtgever schriftelijk te benaderen en een gerechtelijke procedure tegen hem aan te spannen. 

Reiskosten/reistijd 

21. 21. Eventuele reiskosten die de advocaat bij de uitvoering van de opdracht heeft gemaakt, dienen door de cliënt te worden vergoed, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. 

22. 22. Reisuren zijn factureerbare uren. 

Fondsen van derden 

23. De door Versteegh Advocaten ten behoeve van de cliënt aangehouden gelden worden op de bankrekening van de Stichting Derdengelden mr. M.T. Wernsen geplaatst. Over de hier bedoelde gelden van derden wordt geen rente vergoed. 

24. 24. De gelden van derden dienen uiterlijk binnen 14 dagen na ontvangst door Versteegh Advocaten aan de cliënt te worden overgemaakt. 

25. 25. Behoudens uitdrukkelijke toestemming van de cliënt worden gelden van derden niet door Versteegh Advocaten verrekend met openstaande declaraties van de cliënt. 

Opslagtermijn voor bestanden 

26. 26. Nadat de zaak is afgerond, wordt het dossier van de zaak vernietigd. Correspondentie tussen Versteegh Advocaten en de cliënt, financiële stukken en andere door Versteegh Advocaten relevant geachte stukken worden door Versteegh Advocaten gearchiveerd en gedurende 5 jaar bewaard. Na de bewaartermijn van 5 jaar kan Versteegh Advocaten besluiten het (resterende deel van het dossier te vernietigen. 

Aansprakelijkheid 

27. 27. De aansprakelijkheid van Versteegh Advocaten en haar medewerkers is steeds beperkt tot het bedrag of de bedragen waarop de door Versteegh Advocaten afgesloten beroepsaansprakelijkheidsverzekering aanspraak geeft. 

28. Indien om welke reden dan ook geen uitkering op grond van de genoemde verzekering plaatsvindt, is iedere aansprakelijkheid beperkt tot het honorarium dat door Versteegh Advocaten in het betreffende jaar in rekening is gebracht, exclusief overige kosten.