Echtscheiding FAQ2020-06-17T14:29:25+02:00

Veelgestelde vragen

Echtscheiding

Zijn valse beschuldigingen strafbaar?2020-06-19T21:13:04+02:00

Een valse beschuldiging is strafbaar onder de kunst. 188 van het Wetboek van Strafrecht. Het indienen van een klacht bij de politie leidt echter nauwelijks tot een veroordeling, omdat het moeilijk te bewijzen is dat de verdachte wist dat de beschuldigingen vals waren.

Maar u kunt proberen de dader tegen te houden door een strafrechtelijke klacht wegens dafamatie in te dienen of door een civiele procedure te starten.

Lees onze blog over valse beschuldigingen in familiezaken.

Hebben we een ouderschapsplan nodig?2020-05-31T21:48:52+02:00

De Nederlandse wet schrijft voor dat in het geval van minderjarige kinderen (jonger dan achttien jaar) de verzoekende partij een ouderschapsplan moet indienen bij de rechtbank. Het plan moet door beide partijen worden ondertekend.

Soms komen de ouders echter niet tot overeenstemming of is communicatie hierover helemaal niet mogelijk. In dat geval moet de verzoekende partij het ontbreken van een ouderschapsplan aan de rechter uitleggen. De verzoekende partij kan er ook voor kiezen om de door haar voorgestelde ontwerpversie van het ouderschapsplan aan de rechter voor te leggen.

Hoe kom ik aan een scheiding?2020-05-31T20:44:35+02:00

Eén of beide spouches dienen een verzoek in bij de rechtbank, waarin u een rechterlijke uitspraak vraagt over alle relevante zaken, zoals alimentatie, vermogensverdeling en pensioenen. U heeft een advocaat nodig om dit voor u te doen. Het verzoek tot echtscheiding moet door een deurwaarder aan de andere partij worden betekend.

Wanneer er kinderen bij betrokken zijn, is een ouderschapsplan wettelijk verplicht. De rechtbank zal de andere partij vragen om te reageren en zal de standpunten van de partijen bespreken tijdens een zitting in de rechtbank. Wanneer partijen een echtscheidingsovereenkomst (en ouderschapsplan) hebben ondertekend, is een hoorzitting in de rechtbank niet nodig.

Hoe snel kunnen we scheiden?2020-05-31T21:14:36+02:00

Als u een echtscheidingsovereenkomst (en eventueel een ouderschapsplan) heeft, is het een kwestie van weken. De rechtbank zal een bevel uitvaardigen zonder de zaak eerst ter zitting te bespreken.

Als er geen overeenstemming is, zal de procedure aanzienlijk langer duren. Nadat de echtscheidingsaanvraag is ingediend, krijgt de andere echtgenoot zes weken de tijd om verweer te voeren. Deze termijn kan met 4 weken worden verlengd. Na het indienen van het verweer nodigt de rechtbank de partijen uit om met behulp van een mediator te proberen tot overeenstemming te komen over de gevolgen van de echtscheiding. Als er geen belang bij is om dit te doen of als de bemiddeling mislukt, stelt de rechtbank een datum vast voor een hoorzitting. Het duurt vaak enkele maanden voordat uw zaak tijdens een zitting van de rechtbank wordt behandeld. In de meeste gevallen zal de rechtbank de echtscheiding binnen vier weken na de zitting uitspreken en op verzoek beslissen over de juridische gevolgen van de echtscheiding (bijvoorbeeld over alimentatie of de verdeling van het vermogen). De rechtbank kan de echtscheiding ook uitspreken in de eerste rechterlijke beslissing en de procedure voortzetten om een of meer andere kwesties te behandelen. Deze eerste rechterlijke beslissing kan worden gebruikt om de echtscheiding bij de gemeente te laten registreren, waardoor de echtscheiding definitief wordt.

Soms is het nodig om een snelle, tijdelijke maatregel te nemen, bijvoorbeeld over het gebruik van het tehuis of de verdeling van de zorg voor de kinderen of de alimentatie. U kunt een blessureprocedure starten, om voorlopige voorzieningen te vragen. U kunt dit doen tijdens of vlak voor de echtscheidingsprocedure. In deze procedure wordt meestal binnen enkele weken na het indienen van het verzoekschrift een zittingsdatum vastgesteld. De rechtbank zal twee weken na de zitting uitspraak doen. De voorlopige beslissingen zijn geldig tot de echtscheiding definitief is (wanneer de echtscheidingsbeslissing bij de gemeente wordt geregistreerd).

De geborgen tijd maakt het de moeite waard om een serieuze poging te doen om tot een overeenkomst met de andere partij te komen. Wij zullen u graag helpen. Ook als u zelf de onderhandelingen voert, of als u met een bemiddelaar praat, kunnen wij u helpen. Wij kunnen het juridische kader uitleggen, berekeningen maken en aangeven wat een gewenste of aanvaardbare uitkomst van de bemiddeling zal zijn.

 

Wat als ik niet wil scheiden?2020-05-31T20:56:24+02:00

In Nederland kun je niet voorkomen dat je spouce gaat scheiden, als hij of zij dat wil. De rechtbank zal het verzoek tot echtscheiding inwilligen en zal geen specifieke reden voor de echtscheiding vragen. Men hoeft alleen maar te zeggen dat het huwelijk blijvend is verstoord. U kunt echter redenen zien om het proces te vertragen. Er zijn een paar manieren om dat te doen. Tijdens de procedure kunt u de rechtbank om meer tijd vragen om uw verantwoordelijkheid voor te bereiden. Zodra de rechtbank een bevel heeft uitgevaardigd, kunt u ervoor kiezen om drie maanden te wachten. Pas na deze drie maanden kan het echtscheidingsvonnis bij de gemeente worden geregistreerd, waardoor de echtscheiding definitief is.

 

Wanneer is de scheiding definitief?2020-05-31T21:39:48+02:00

De echtscheiding is pas definitief als het echtscheidingsvonnis is geregistreerd bij de gemeente waar u bent getrouwd. De registratie kan plaatsvinden na drie maanden vanaf de datum van het echtscheidingsvonnis. Na die drie maanden moet u eerst bij de rechtbank een verklaring vragen dat niemand tegen de echtscheiding zelf in beroep is gegaan. (Er kan door één of beide partijen beroep worden aangetekend tegen de andere beslissingen). Als beide partijen het schriftelijk eens zijn, kan de beslissing ook eerder worden geregistreerd.

Soms wordt in de eerste orde alleen de echtscheiding uitgesproken en worden de andere zaken aangehouden. In dat geval kan voorafgaand aan de zitting nog informatie over die onderwerpen worden uitgewisseld. En die kunnen tijdens de zitting worden besproken.

Je bent het probalby eens met de echtscheiding zelf. U kunt tegen de andere beslissingen van de rechtbank in beroep gaan. Bijvoorbeeld de beslissing over alimentatie, of over de kinderen. Maar dan kan de echtscheiding zelf definitief zijn na drie maanden sinds de dag dat de beslissing is genomen. Als u in beroep gaat, zijn de beslissingen van de rechtbank over alimentatie, verdeling, kinderen etc. al geldig en uitvoerbaar. Daarom kan de rechtbank bij of na het instellen van een beroep worden gevraagd de uitvoerbaarheid van de beslissing op te schorten.

Als u de echtscheiding na zes maanden na deze periode van drie maanden niet bij de juiste gemeente registreert, wordt de echtscheiding ongeldig. In dat geval moet u de echtscheidingsprocedure opnieuw beginnen.

Betaal ik minder alimentatie als ik meer dagen voor de kinderen zorg?2020-06-05T19:58:52+02:00

Ja. In Nederland wordt dit 'zorgkorting' genoemd. Deze korting is gebaseerd op het gemiddelde aantal dagen per week (inclusief feestdagen) dat u voor de kinderen zorgt. Het idee hierachter is dat op die dagen de ouder die de vaste kosten (school, sport, kleding etc.) voor het kind betaalt geen kosten maakt voor de dagelijkse dingen zoals eten.

Als u minder dan 1 dag per week voor de kinderen zorgt: 5%.
Met een gemiddelde van 1 dag per week: 15
Gemiddeld 2 dagen per week: 25
Gemiddeld 3 dagen per week: 35

Het minimum is 5 %, omdat ouders een recht en een verplichting hebben ten opzichte van elkaar en ten opzichte van het kind om ervoor te zorgen dat er contact is, en dus had de ouder ten minste die kosten kunnen maken.

Uitzonderingen zijn natuurlijk mogelijk. Bijvoorbeeld als de ouder met een zorgregeling of bezoekregeling niet voldoet aan zijn of haar verplichting om contact op te nemen met het kind. In dat geval kan de rechter uitgaan van een 0% zorgkorting.

Ga naar boven